Skip to main content

Projekty

1. Ośrodki szkoleniowe w Niemczech

Budowa ośrodka szkoleniowego terapii metodą Vojty wymaga ścisłej współpracy z ośrodkami pediatrii społecznej, ośrodkami rehabilitacyjnymi i szpitalami, nie tylko w sferze instytucjonalnej, lecz także przez praktyczną wymianę doświadczeń między terapeutami w ramach wspólnej pracy Vojty z pacjentami certyfikowanych instruktorów metody z miejscowymi lekarzami i terapeutami. Przyczynia się to w znaczącym stopniu do zapewnienia odpowiedniej jakości i stanowi podstawę realizacji szkoleń organizowanych przez IVG.

Obecnie ośrodki szkoleniowe istnieją w Bad Wildungen, Berlinie, Bonn, Bad Godesberg, Bochum, Düsseldorfie, Frankfurcie, Monachium i Siegen.

2. Metoda Vojty na świecie

IVG jest specjalistyczną organizacją działającą w sferze ochrony zdrowia, skupiającą zarówno lekarzy, jak i terapeutów pracujących metodą Vojty. Jej członkowie pochodzą z Niemiec, Japonii, Korei, Austrii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwajcarii i Czech.

W większości wyżej wymienionych krajów istnieją zespoły instruktorskie certyfikowane przez IVG, które pracują w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych i prowadzą na miejscu szkolenia w zakresie metody Vojty, samodzielnie lub we współpracy z instruktorami Vojty i lekarzami z Niemiec.

Prócz organizowanych corocznie szkoleń i kursów doszkalających dla fizjoterapeutów i lekarzy w Niemczech IVG od wielu lat prowadzi takie szkolenia w Chile, Japonii, Kolumbii, Korei, Chorwacji, Meksyku, Norwegii, Austrii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajlandii i w Czechach.

We wszystkich podejmowanych działaniach celem IVG jest wspieranie w danym kraju diagnostyki i ośrodków terapeutycznych, w których wykwalifikowani specjaliści prowadzą systematyczną wczesną diagnostykę niemowląt z zaburzeniami motorycznymi oraz terapię dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi i wspierają wczesną społeczną integrację w rodzinie, przedszkolu, szkole i życiu zawodowym.


Przykładem wsparcia dla krajowych organizacji metody Vojty jest historia terapii Vojty w Rumunii:

W Rumunii regularnie od 2002 roku odbywają się 8-tygodniowe szkolenia w zakresie terapii dzieci metodą Vojty, które każdorazowo kończy około 20 certyfikowanych terapeutów metody Vojty.

Aby umożliwić wykwalifikowanym terapeutom metody Vojty dalsze fachowe kształcenie i wymianę doświadczeń, w czasie każdej z wizyt naszego instruktora w Sibiu odbywają się weekendowe warsztaty, które zawsze cieszą się wielką popularnością. Poza tym w Rumunii regularnie odbywają się szkolenia odświeżające.

Równolegle organizowane są cztery tygodniowe kursy diagnostyczne dla rumuńskich lekarzy, prowadzone przez lekarzy-instruktorów IVG. Obecnie w Rumunii jest około 70 wykwalifikowanych i stosujących diagnostykę metodą Vojty lekarzy.

W ubiegłej dekadzie udało się w całym kraju wyszkolić lekarzy i terapeutów, którzy współpracują ze sobą w ramach regionalnych zespołów. Dzięki temu pacjent może zostać skierowany przez lekarza do odpowiedniego, pracującego w pobliżu terapeuty.

Aby utrzymać zainteresowanie lekarzy i terapeutów metodą Vojty, na corocznym kongresie rumuńskiego Stowarzyszenia Metody Vojty w Sibiu wykładowcy IVG, jak również asystenci instruktorów metody Vojty z Rumunii wygłaszają wykłady i organizują warsztaty.

Ponieważ zarówno wśród lekarzy, jak i wśród terapeutów panuje stałe, duże zainteresowanie, IVG rozpoczęła kształcenie instruktorów, którzy stworzą krajowy zespół instruktorski. W działania te zaangażował się prócz szpitala w Sibiu także drugi ośrodek szkoleniowy w Satu Mare – Diakoniczny Ośrodek Pediatrii Społecznej.

Do tej pory działania te były niemal w całości finansowane przez IVG. Możliwości udziału w kosztach strony rumuńskiej są ograniczone.  Każdorazowo udział ten jest ustalany w ramach organizacji szkoleń metody Vojty i pokrywany z – ustalonych w akceptowalnej dla uczestników wysokości – opłat za udział w szkoleniu.

Pomoc finansowa darczyńców jest więc ogromnym wsparciem, pozwalającym na dalszą realizację naszego przedsięwzięcia w Rumunii na rzecz wczesnej, fachowej terapii dzieci z zaburzeniami motorycznymi.


3. Zapewnienie należytej jakości w ramach kształcenia instruktorów metody Vojty i lekarzy przez IVG

Celem przyświecającym założeniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Metody Vojty było zachowanie w jej oryginalnej postaci zasady rozwojowej odkrytej przez profesora Vojtę i jej dalsze pogłębianie w diagnostyce i terapii niemowląt, dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi.

Od samego początku kilka razy do roku odbywają się regularne spotkania robocze instruktorów metody Vojty z kraju i zagranicy. Prócz prowadzenia szkoleń instruktorzy angażują się również w pracę w specjalistycznych gremiach IVG, prowadzących działania naukowe i dydaktyczne. Wymiana poglądów i doświadczeń jest jednym z elementów zapewniających wysoką jakość prowadzenia terapii metodą Vojty.

IVG wspiera także dalsze kształcenie swoich członków, zmierzające do rozwijania zasady Vojty.

4. Badania naukowe finansowane ze środków pochodzących ze szkoleń i darowizn

Międzynarodowe Stowarzyszenie Metody Vojty wspiera prace naukowe dotyczące zaburzeń motorycznych i bierze udział w badaniach empirycznych potwierdzających skuteczność metody Vojty.