Skip to main content

Ocena i opis

Ocena ilościowa i krótki opis neurologiczny

Odchylenia od spodziewanej reaktywności posturalnej w reakcjach ułożeniowych można opisać poprzez ilość zaburzonych wzorców częściowych. Wychodzimy przy tym od najwyższej możliwej jakości wykonania wzorca globalnego, czyli od wzorca „idealnego“. Jeśli w ramach reakcji ułożeniowych ten „ideał” nie zostanie osiągnięty, kwalifikujemy tę reakcję odpowiednio jako „nieidealną”.

Wystarczy do tego choćby jeden zaburzony wzorzec częściowy. Powodów takich odstępstw może być wiele. Prawdopodobieństwo zaburzeń o charakterze potencjalnie chorobowym rośnie z każdym kolejnym zaburzonym wzorcem częściowym. Wraz z nim rośnie także prawdopodobieństwo tego, że będzie się to uwidaczniało w kilku (albo we wszystkich) reakcjach ułożeniowych.

W takim przypadku OUN nie dysponuje pełnymi możliwościami uzyskania pod wpływem aferencji danych w ramach reakcji ułożeniowych dostępu do wrodzonego „zasobu“ odpowiednich wzorców posturalnych i motorycznych. Dlatego mówimy o zaburzeniach ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN).

Z pragmatycznego punktu widzenia w aspekcie terapeutycznym rozróżniamy:

  • ZOKN w stopniu bardzo lekkim 1-3 nieprawidłowe reakcje ułożeniowe
  • ZOKN w stopniu lekkim 4-5 nieprawidłowych reakcji ułożeniowych
  •  ZOKN w stopniu średnio ciężkim 6-7 nieprawidłowych reakcji ułożeniowych
  •  ZOKN w stopniu ciężkim 7 nieprawidłowych reakcji ułożeniowych z poważnymi zaburzeniami napięcia mięśniowego

Do sformułowania prognozy w przypadku ZOKN konieczne jest uwzględnienie dynamiki tzw. „odruchów pierwotnych” (prymitywnych). Dlatego też termin ZOKN nie jest tożsamy z porażeniem mózgowym czy też zagrożeniem porażeniem mózgowym. Po zakończeniu okresu, w którym obserwujemy fizjologiczne odruchy pierwotne, należy sprecyzować otwartą pod względem indywidualnej prognozy diagnozę ZOKN. Rozróżniamy wtedy deficyty posturalne, zagrożenie porażeniem mózgowym i utrwalone porażenie mózgowe.

Istotne z punktu widzenia wykonania reakcji ułożeniowych kryterium podziału „ZOKN“ nie stanowi diagnozy nozologicznej.