Důležité aspekty normálního a narušeného motorického vývoje dítěte v prvním roce života z pohledu neurokineziologické diagnostiky podle Vojty.

Vývojová koncepce

Již novorozenec má k dispozici jasně definovanou a díky tomu předvídatelnou zásobu pohybových vzorů. Ty jsou obrazem fylogenetického vývoje člověka.

V okamžiku porodu však mohou být tyto „motorické programy“, které jsou v centrálním nervovém systému k dispozici, jen omezeně realizovány formou cílených pohybů. Proto ještě neumí novorozenec např. zvednout hlavu, opřít se na břiše o lokty, otáčet se, cílěně uchopovat atd.

Neugeborener Bauchlage   Neugeborener Rückenlage

Novorozenec : poloha na břiše a na zádech

Dostupnost těchto vrozených pohybových vzorů se objevuje u zdravého dítěte zpravidla během prvního roku života, jak se dítě pokouší dosáhnout dalších a dalších stanovených cílů. Přitom se vždy musí diferencovaným způsobemvyrovnat s účinky gravitace.

Pohybové dimenze, kterých je v určitém okamžiku vývoje dosaženo, jsou dány úrovní vzpřímení. Vyjádřením úrovně vzpřímení je např. symetrická opora o lokty, opora o jeden loket, sezení, stoj s oporou, volná chůze, poskoky po jedné noze atd.

Ellenbogenstütz   Rückenlage

3 měsíce: symetrická opora o lokty a poloha na zádech


Průběh vyšetření

V neurokineziologické diagnostice podle Vojty jsou hodnoceny schopnosti držení polohy a pohybové schopnosti komplexně (jako tzv. „globální vzor“) a v souvislosti s dosaženou úrovní vzpřímení.

Nejprve je posuzována spontánní hybnost dítěte v poloze na zádech a na břiše.

Kvantitativní výpovědi o dosažené úrovni vzpřímení dítěte a o kvalitě globálního vzoru je možné získat pomocí sedmi polohových zkoušek. Na tomto podkladě bylo vyšetření vztaženo k nejvyšší možné kvalitě „globálního vzoru“. Odchylky jsou označovány jako „centrální koordinační porucha“ různého stupně.

Třetí podstatnou část diagnostiky tvoří posouzení dynamiky novorozeneckých reflexů (také označované jako „primitivní reflexy“ ve smyslu prvotních reflexů). Tyto důležité reakce nervového systému jsou při  normálním vývoji pozorovatelné jen v průběhu určitého omezeného času (v tzv. „době vlády“) během prvních měsíců života (např. Moro reakce, Rooting reakce, extenční reflexy, tonické úchopové reflexy nohy a ruky, Galantův reflex atd.).

Vyhodnocením výsledků vyšetření s ohledem na jejich prognostický dosah, z kterého také vycházi indikace k fyzioterapeutické péči dle Vojty,rozlišujeme mezi široce variabilní centrální koordinační poruchou, ohrožením vývoje centrální parézou a manifestní centrální parézou.

Greifen   Umdrehen

Uchopování a otáčení


Závěr vyšetření

Pomocí tohoto vyšetření je možné u kojence v krátkém čase jasně a reprodukovatelně posoudit jeho vývoj a získat tak informaci o dosaženém vývojovém věku a o stupni ohrožení vývoje.

Přesné stanovení toho, který dílčí vzor není přístupný, nebo je přístupný jen omezeně  v držení těla a v pohybu (dle Vojty: blokovaný dílčí vzor), je pro terapeutický přístup rozhodující.

V terapii může prostřednictvím cíleného proudu vzruchů do centrálního nervového systému dojít k „odblokování“ a tím k získání přístupu k pohybovým vzorům, které jsou z vývojového hlediska normální, nebo se normalitě přibližují.

Efekt terapie závisí na včasnosti jejího zahájení, stupni postižení, na rozsahu „blokády“, na intenzitě cvičení a na účinnosti terapie. Zpravidla jsou rodiče zaučeni a dále sledováni v terapeutickém postupu u svého dítěte speciálně vzdělaným fyzioterapeutem. Rodiče přebírají podstatnou část terapie, trvající nejméně několik týdnů.

Na začátku terapie jsou na základě výše uvedené diagnostiky stanoveny terapeutické cíle. Ty vycházejí z celkového nálezu.

I u pacientů s manifestním cerebrálním pohybovým postižením lze jednoznačně popsat úroveň vzpřímení. Díky tomu je možné poukázat na analogii s vývojovými etapami, které v rámci normálního vývoje dítěte patří k určitému věku. Tato skutečnost je velmi důležitá např. pro sestavení rehabilitačního programu, jehož cíl a efektivnost lze v dalším průběhu objektivizovat.

Aufrichten   Gehen

Vertikalizace a chůze