Skip to main content

Vojtova terapie

Reflexní lokomoce – základ Vojtovy terapie

Použitím reflexní lokomoce v terapii lze u pacientů s poškozeným centrálním nervovým systémem a pohybovým aparátem opět dosáhnout (přinejmenším částečně) zákládních pohybových modelů, tj. tyto modely opět zpřístupnit. Modely reflexní lokomoce jsou aktivovány reflexním“ způsobem. „Reflex“ ve smyslu reflexní lokomoce neoznačuje druh neuronálního řízení, ale vztahuje se na stimuly používané v rámci terapie a na jejich definované a konstantní pohybové odpovědi, které se objevují „automaticky“.

V rámci terapie podle Vojty vytváří terapeut u pacienta,který leží v poloze na břiše, na zádech nebo na boku, cílený tlak na určité zóny na těle. Takovéto podněty vyvolávají u lidí v jakémkoli věku automaticky a bez vlastního přičinění, tedy bez aktivní vědomé spolupráce dotyčné osoby, dva pohybové komplexy:

Reflexní plazení v poloze na břiše a reflexní otáčení z polohy na zádech a na boku. Reflexní plazení vede k určitému druhu plazivého pohybu , zatímco reflexní otáčení začíná z polohy na zádech a přes polohu na boku přechází do tzv. pohybu na všech čtyřech.

V rámci reflexní lokomoce dochází ke koordinované rytmické aktivaci kompletního kosterního svalstva a oslovení různých řídících úrovní centrálního nervového systému. Motorické reakce vyvolané prostřednictvím těchto tlakových podnětů v určitém výchozím nastavení, které probíhají pravidelně a cyklicky, lze kompletně aktivovat již u novorozence a libovolně často je reprodukovat.

Všechny motorické pohyby, které se objevují u člověka v rámci vývoje uchopování, otáčení, lezení, vertikalizace a chůze, tím dostanou jasný impuls. Vyskytují se – dle prof. Vojty – již u dětí v takovém stádiu vývoje, ve kterém děti tyto schopnosti spontánně k dispozici ještě nemají.

Na základě použití reflexní lokomoce v terapii se u pacienta aktivují – nevědomě používané – svalové funkce, potřebné pro spontánní pohyby v každodenním životě, zejména na páteři, ale i na horních a dolních končetinách, nohách i rukách i na obličeji.

Prof. Vojta se domníval, že u pacienta dojde na základě opakované aktivace těchto „reflexních“ pohybů k „uvolnění,“ nebo „novému propojení“ funkčně blokovaných nervových spojů mezi mozkem a míchou.

Cíl použití reflexní lokomoce v terapii

Účelem použití reflexní lokomoce je zpřístupnění a možnost použití elementárních prvků lidského vzpřimování a pohybu vpřed:

1. Rovnováha těla při pohybech („posturální řízení“)
2. Vzpřimování těla proti gravitaci
3. Cílené uchopovací a krokové pohyby končetin („fázická hybnost“)

Srovnání s jinými rehabilitačními technikami a metodami

V rámci Vojtovy terapie se neprocvičují pohybové funkce, jako úchop, otáčení ze zad na břicho nebo chůze. Naopak terapeutická aktivace reflexní lokomoce zprostředkovává přistup prostřednictvím centrálního nervového systému k pohybovým dílčím modelům, které jsou potřeba pro určitý pohyb nebo úkon.

Po terapii Vojtovou metodou má pacient tyto dílčí modely spontánně k dispozici ve větším rozsahu. Díky pravidelnému opakování „normálního pohybu“, uloženého v mozku, se zabrání používání únikových pohybů. Únikové pohyby by byly v každém případě jen náhradou za vlastní a žádoucí „normální pohyb“.

Aktivace vegetativních a jiných automatických reakcí

Na základě reflexní lokomoce lze aktivovat a ovlivnit vedle „velkých“ motorických procesů také určité reakce jako:

 • Motorika očí
 • Pohyby jazyka, pohyby čelistí (orofaciální motorika)

i vegetativní funkce jako:

 • Regulace funkce močového měchýře a střev
 • Dýchání
 • Sání a polykání

Reflexní lokomoce a její vztah k normálnímu motorickému vývoji

Celkově zahrnují dílčí modely reflexní lokomoce veškeré části motorického vývoje člověka až do stadia volné chůze. Pravidelným prováděním terapie podle Vojty dochází k „probuzení“ dílčích modelů v centrálním nervovém systému tak, že aktivovaný stav vydrží i po terapii a doje k pozitivnímu ovlivnění spontánní hybnosti dítěte / dospělého.

Podle klinických zkušeností má pacient (dítě i dospělý) po jedné aktivaci reflexní lokomocí k dispozici podstatně  celistvější – dokonce normální – vzorec držení těla. To má u pacienta vliv také na zvyšující se emoční jistotu, aby mohl sbírat zkušenosti a byl schopen interakce s okolím.

Vojtova terapie v dětském věku

Terapii podle Vojty lze stejným způsobem aplikovat jak u kojenců, tak u dětí. Indikace probíhá na základě lékařské diagnózy a cíle terapie, který byl odpovídajícím způsobem definován.

Nejlepších výsledků se dosahuje, pokud se ještě u pacienta nevyvinuly a nezafixovaly žádné motorické náhradní modely. U pacientů s již zafixovanou „náhradní motorikou“ je cílem terapie aktivace a zachování fyziologických pohybových modelů a dále přepracování nezafixovaných abnormálních pohybových modelů a jejich integrace do normálních motorických procesů až k úplné normalizaci volní motoriky.

Pláč kojenců při terapii podle Vojty

Terapeuticky žádoucí aktivovaný stav je během terapie u kojenců často provázen pláčem. To vede u rodičů pochopitelně k nelibostii a domněnce, že svému dítěti „způsobují bolest“. Pláč je v tomto věku však důležitým a adekvátním výrazovým prostředkem malých pacientů, kteří tímto způsobem reagují na nezvyklou aktivaci. Zpravidla po krátké přivykací době už není pláč tak intenzivní a v přestávkách při cvičení a po terapii se kojenci rychle uklidní. U větších dětí, které se už umějí vyjadřovat prostřednictvím řeči, se pláč už neobjevuje.

Terapie podle Vojty u dospělých

U dospělých pacientů se získanými poruchami, které poškodily periferní a centrálně nervové řízení pohybu, je možné Vojtovu terapii aplikovat jak v akutní fázi onemocnění, tzn. velmi časně, tak během následné rehabilitace.

 

 

 

 

 

 

Reflexní plazení u dospělého pacienta

Prostřednictvím Vojtovy terapie se snažíme o obnovu přístupu k původně zdravým pohybovým modelům s cílem vyhnout se projevům, jako jsou bolesti, omezení funkčnosti a síly. Jako požadované doprovodné efekty vycházejí z příslušné terapie impulzy, které aktivují vyšší korové funkce (motivace, koncentrace, vytrvalost, obnovení řečových schopností, rozmanité schopnosti jednání, senzorika, psychika).

Nejvyšším cílem Vojtovy terapie je obnovení kompetencí pacienta potřebných pro každodenní život. To znamená, že terapie má umožnit pacientovi, aby se mohl co nejlépe opět zapojit do všech aktivit, rodiny, školy, povolání, volného času apod.

Spektrum účinků terapie dle Vojty

Široké spektrum účinků Vojtovy terapie přináší užitek pacientům všech věkových kategorií s nejrůznějšími onemocněními, jako např.:

 • cerebrální parézy
 • skoliózy páteře
 • dysplazie a luxace kyčelních kloubů

Zejména u rozvinutých cerebrálních pohybových poruch jsou jednoznačně pozitivním způsobem ovlivněny a změněny vzpřimovací mechanismy, opěrné funkce a komunikační schopnosti. Terapii podle Vojty lze použít jako základní terapii v rámci rehabilitace u téměř každé pohybové poruchy a u mnohých onemocnění, jako např.:

 • centrální koordinační poruchy v kojeneckém věku
 • pohybové poruchy vzniklé následkem poškození centrálního nervového systému (cerebrální parézy, apoplexie, roztroušená skleróza aj.)
 • periferní ochrnutí horních a dolních končetin (např. parézy plexu, spina bifida, příčná léze míšní aj.)
 • různá svalová onemocnení
 • onemocnění a funkční omezení páteře, např. patologické zakřivení páteře (skolióza)
 • ortopedicky / traumatologicky relevantní poškození ramen a horních končetin, kyčlí a dolních končetin
 • doprovodná terapie vadného vývoje kyčlí (dysplazie/luxace kyčelního kloubu)
 • problémy s dýchacími, polykacími a žvýkacími funkcemi

Kontraindikace Vojtovy terapie

Vojtovu terapii nelze použít při:

 • akutních horečnatých, resp. zánětlivých onemocněních
 • očkování živými vakcínami podle určení lékaře (zpravidla 10 dnů po očkování)
 • těhotenství pacienta
 • určitých onemocněních, jako je např. osteogeneze, onemocnění srdce aj.

U všech onemocnění, která omezují celkový zdravotní stav pacienta, se Vojtova terapie provádí podle možné zatížitelnosti pacienta kratší dobu, není ale nutné ji vysazovat.

Účinky terapie podle Vojty na vývoj pacienta a jeho komunikační schopnosti

Díky Vojtově terapii dochází k pozitivním změnám koordinace pohybů při úchopu, vzpřimování, chůzi a řeči. Následkem těchto změn je pak dítě nebo dospělý schopen snáze a obsáhleji vyjádřit svá přání a potřeby a spontánně jim vyhovět. Pacienti jsou méně frustrovaní, působí vyrovnaněji a spokojeněji. Starší děti a dospělí po Vojtově terapii sdělují, že se při pohybech cítí „lehčeji“. Takto pozitivní základní pocit vede ke zjevně lepším komunikačním schopnostem. Celkově dává Vojtova terapie pacientům jednoznačně lepší předpoklady pro motorické učení v konfrontaci se zákonitostmi, prostředí.

Kromě Vojtovy terapie není potřeba stálý dohled nebo korekční zásahy rodiči, takže se kojenec, resp. dítě může pohybovat volně a spontánně. Podle Vojtova principu neexistuje žádné „vadné držení těla“, které by mohlo zabránit úspěchům terapie.

Terapií dle Vojty lze v centrálním nervovém systému kojence, resp. dítěte, „zaktivovat“ funkce držení těla a pohybu. Tuto zlepšenou kvalitu pohybu lze udržet prostřednictvím několika málo doporučených a krátkých denních terapeutických jednotek zpravidla celý den.

Ve výsledku to vyžaduje i vývoj k samostatnosti a nezávislosti malého pacienta na dospělém. To je žádoucím cílem terapie. Současně je Vojtova terapie pro rodiče výzvou v rámci jejich rodičovských kompetencí: Dítě díky denně prováděné terapii podle Vojty zažívá tělesnou podporu a prostřednictvím vedení rodiči nabývá jistotu. Vojtova terapie posiluje vztah mezi rodičem a dítětem a rozšiřuje zkušenosti dítěte.

Dávkování a intenzita Vojtovy terapie

Reflexní lokomoce je maximálně účinná, ovšem pro kojence a malé děti zároveň nezvyklá a velmi namáhavá terapie. Podobně jako jiné fyzioterapeutické metody klade Vojtova terapie značné požadavky na rodiče, resp. blízké osoby.

Aby byla Vojtova terapie účinná, měla by se u kojenců a malých dětí provádět zpravidla několikrát denně. Jedna terapeutická jednotka trvá pět až dvacet minut.

Úloha rodičů/blízkých osob při terapii podle Vojty

Protože rodiče, resp. blízké osoby, provádějí terapii několikrát denně, hrají ve Vojtově terapii rozhodující roli.

U dospělého pacienta může terapii podle Vojty provádět manžel, partner nebo blízká osoba. V takovém případě se terapie provádí zpravidla několikrát týdně.

,Instruktáž a provádění terapie podle Vojty

Účinnost a úspěch terapie podle Vojty určuje vedle základní diagnózy i intenzita cvičení a jeho přesnost. Po doporučení ošetřujícím lékařem vytvoří fyzioterapeut individuální program a společně s pacientem /rodiči určí cíle terapie. Program terapie se pak v pravidelných intervalech přizpůsobuje vývoji pacienta.

Přesná instruktáž terapeutkou Vojtovy metody matce poskytuje jistotu při domácí terapii dítěte.

Instruktáž rodičů, resp. blízké osoby, k provádění Vojtovy terapie probíhá zpravidla ihned, aby bylo možné zahájit domácí terapii pacienta a aby se tak zajistila její potřebná intenzita.

Nezávisle na věku je potom pacient pravidelně kontrolován v ambulanci terapeuta Vojtovy metody.

Vojtova terapie v interdisciplinárním léčebném týmu

Prof. Vojta viděl ve zlepšení automaticky řízeného držení těla základní předpoklad pro pacientovu schopnost interakce s prostředím, pro vnímání, řeč, učení se atd. Vojtova terapie tak zlepšuje předpoklady pro terapeutické postupy v oblasti speciální pedagogiky, logopedie, ergoterapie aj. Vojtova terapie proto zaujímá důležité místo v interdisciplinárním terapeutickém týmu.

Jak lze prokázat účinek Vojtovy terapie?

Vojtova terapie se osvědčila na celém světe u mnoha pacientů od kojeneckého věku až po dospělé. Reflexní pohyby vpřed pozorované prof. Vojtou, jejich účinky a terapeutické úspěchy byly mnohokrát vědecky zkoumány a empiricky potvrzeny. Kromě toho existují jednotlivé „evidens based“ studie.

Sledování psychických účinků Vojtovy terapie

Různí autoři zkoumali zejména domnělé negativní psychické účinky Vojtovy terapie na senzomotorický vývoj a na komunikační a sociální chování kojenců, resp. dětí podrobovaných terapii podle Vojty. Přitom se soustředili zejména na srovnání dětí bez terapie nebo dětí léčených jinou metodou a také na dopad těchto metod na vztah matky a dítěte. Tyto studie však prokázaly, že z psychologického hlediska nemá Vojtova terapie žádné negativní účinky, na psychiku pacienta může mít naopak pozitivní dopad.

Kdo provádí Vojtovu terapii a diagnostiku podle Vojty?

Mezinárodní Vojtova společnost (IVG) sdružuje kvalifikovaný tým výukových fyzioterapeutů a lékařů. Tento tým, který částečně sestavil ještě prof. Vojta, vzdělává již více než 40 let na celém světě kvalifikované terapeuty Vojtovy terapie i lékaře, kteří jsou pak schopni odborně provádět terapii pacientů podle Vojty. Vojtovu terapii provádějí většinou rodiče doma, je proto finančně nenáročná.

Vzdělání lékařů a terapeutů Vojtovy metody

Uznanými terapeuty Vojtovy metody pro terapii kojenců a dětí jsou ti, kteří úspěšně dokončili osmitýdenní odborný vzdělávací kurz, terapeuti pro dospělé šestitýdenní kurz, zaměřený na Vojtovu terapii podle standardů a směrnic Mezinárodní Vojtovy společnosti.

Předpokladem pro vstup do tohoto kurzu je ukončené fyzioterapeutické nebo lékařské vzdělání a nejméně dvouletá praxe, pokud možno s kojenci, dětmi, resp. dospělými s neurologickými diagnózami.
Vedle těchto kurzů se organizují pro lékaře týdenní vzdělávací kurzy zaměřené na neurologické vyšetření novorozenců a kojenců podle Vojtovy diagnostiky.

Vzdělání podle Vojty pro fyzioterapeuty a lékaře podle standardů a směrnic Mezinárodní Vojtovy společnosti je v Německu doporučováno a uznáváno revizními orgány zdravotních pojišťoven.

Profesní, vzdělávání lékařů a terapeutů Vojtovy metody

Vedle zmíněných vzdělávacích kurzů pro fyzioterapeuty jsou pro lékaře nabízeny týdenní kurzy, zaměřené na neurologické vyšetření novorozenců a kojenců podle Vojtovy diagnostiky.

Mezinárodní Vojtova společnost.(IVG) nabízí pravidelně ve spolupráci s různými klinikami a institucemi v Německu a jiných státech refresh kurzy a workshopy Vojtovy terapie, určené pro terapeuty Vojtovy metody a lékaře a zaměřené na speciální témata z oblasti Vojtovy terapie a diagnostiky.

Kromě toho nabízí Mezinárodní Vojtova společnost v Německu ve spolupráci s profesními svazy fyzioterapeutů (ZVK e.V. a IFK e.V.) ve zruba 70 pracovních skupinách zaměřených na terapii podle Vojty (s cca 1600 vyškolenými terapeuty Vojtovy metody) několikrát ročně terapeutům Vojtovy metody možnost dalšího vzdělávání včetně příležitosti představit pacienta a získat supervizi ze strany výukových terapeutů Vojtovy metody z IVG.